(1)
Koshelev, K. V.; Nikolaeva, A. V.; Reshetnikov, A. G.; Ulyanov, S. V. Intelligent Control of Mobile Robot With Redundant Manipulator & Stereovision: Quantum / Soft Computing Toolkit. artif. intell. adv. 2020, 2, 1-31.