Wang, Yunjun, Lei Jiang, Xiumei Wang, Qingxian Huang, Shishou Wu, Ying Yin, Jun Wang, Xubo Pan, and Guohua Yu. 2021. “Abound Hepatic Mitosis: Unusual Morphology in the Intrahepatic Cholelithiasis Patient”. Journal of Oncology Research 4 (1):1-8. https://doi.org/10.30564/jor.v4i1.3736.