Wang, Yunjun, Lei Jiang, Xiumei Wang, Qingxian Huang, Shishou Wu, Ying Yin, Jun Wang, Xubo Pan, and Guohua Yu. “Abound Hepatic Mitosis: Unusual Morphology in the Intrahepatic Cholelithiasis Patient”. Journal of Oncology Research 4, no. 1 (December 6, 2021): 1–8. Accessed March 2, 2024. https://journals.bilpubgroup.com/index.php/jor/article/view/3736.