(1)
Zaitsev B. А.; Kleptsova, L. G.; Shvabskaya, I. D.; Bursian А. Thermo-Oxidative Oligomerization of Aromatic Diamine. org. polym. mater. res. 2021, 3, 24-31.