Zaitsev B. А., Kleptsova, L. G., Shvabskaya, I. D., & Bursian А. (2021). Thermo-oxidative Oligomerization of Aromatic Diamine. Organic Polymer Material Research, 3(1), 24–31. https://doi.org/10.30564/opmr.v3i1.3612