Zaitsev B. А., Kleptsova, L. G., Shvabskaya, I. D. and Bursian А. (2021) “Thermo-oxidative Oligomerization of Aromatic Diamine”, Organic Polymer Material Research, 3(1), pp. 24–31. doi: 10.30564/opmr.v3i1.3612.