[1]
Zaitsev B. А., L. G. Kleptsova, I. D. Shvabskaya, and Bursian А., “Thermo-oxidative Oligomerization of Aromatic Diamine”, org. polym. mater. res., vol. 3, no. 1, pp. 24–31, Sep. 2021.