Zhu, Kongxin, Huili Wang, Zuoyu Qin, Jian Tang, Xiaojun Deng, Jizhao Cao, and Shunyao Zhuang. 2021. “Legume Green Manuring Improves Soil Fertility and Plant Growth of Eucalyptus Plantation in South Subtropical China”. Research in Ecology 3 (1):14-21. https://doi.org/10.30564/re.v3i1.2637.