Zabed, Hossain M., School of Food & Biological Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, Jiangsu, China