Cui, Li, Xinyi People's Hospital, Xinyi, Jiangsu, China