Wu, Yakun, National Engineering Research Center of Mold &Die, Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan, 450002,China, China