, School of Psychology, University of Minho, Braga, Portugal