, School of Life Sciences, Guizhou Normal University, Guiyang, Guizhou, 550001, China