Xu, Siqi, Harbin Institute of Technology, Weihai, Shandong, China