Pan, Zhongqiang, Jiangsu University of Science and Technology, School of Computer Science and Engineering, ZhenJiang, 212003, China