, University of Joseph Ki-Zerbo Ouagadougou, Burkina Faso;Ministry of Environment Green Economy and Climate Change Ouagadougou, Burkina Faso;Global Green Growth Institute, Ouagadougou, Burkina Faso