2022 Outstanding Editor-in-Chief for Bilingual Publishing Co.

2023-01-12

Congratulations to the following Editor-in-Chief, who have been selected to receive an ‘Outstanding Editor-in-Chief (EIC) Award’ in recognition of their remarkable contributions in the past year.

Shunyao Zhuang

Xiaojun Wu

Do-Hoon Hwang

In Hwan Jung

Jianhui Bai

Shuanggen Jin

Lixin Tao

Jose Navarro Pedreño

Kaiyong Wang

Sayed Hemeda

Amin Beiranvand Pour

Ying Huang

Mohammed Jameel

Xinggang Yan

Sabu Thomas

Müslüm Arıcı

Erkan Oterkus

Xiang Yuan Zheng