Spatio-temporal Heterogeneity in the Performance of Rural Revitalization in Chifeng City of China: Based on a Range-wide EBM-GML Model

Authors

  • Jiajing Li

    School of Architecture, Xi’an University of Architecture and Technology, Xi’an, Shaanxi, 710055, China

  • Jianing Li

    Inner Mongolia Student Aid Management Centre, Hohhot, Inner Mongolia, 010000, China

  • Pei Zhang

    School of Architecture, Xi’an University of Architecture and Technology, Xi’an, Shaanxi, 710055, China

DOI:

https://doi.org/10.30564/jgr.v6i2.5524
Received: 9 March 2023 | Revised: 12 April 2023 | Accepted: 21 April 2023 | Published Online: 30 April 2023

Abstract

To solve the problems of rural revitalization performance research, a quantitative model of non-oriented range wide EBM (Epsilon-Based Measure)-GML (Global-Malmquist) based on VRS (Variable Returns to Scale) conditions including non-desired outputs is constructed. A comprehensive spatio-temporal heterogeneity research index system of rural revitalization performance is also constructed. Taking the typical rural in Chifeng City as an example, the panel data from 2016-2020 are selected for empirical analysis, the conclusions and countermeasures are suggested as follows: 1) In general, the rural revitalization performance of Chifeng City increases significantly during the five-year period, with significant spatio-temporal heterogeneity. The overall analysis shows that the overall performance value of rural revitalization in Chifeng City is 0.683 from 2016 to 2020. The highest performance value is 1 and the lowest performance value is 0.389. The performance growth rate increases year by year, with an average annual growth rate of 4.46%. 2) From 2016 to 2020, the GML index of rural revitalization performance in Chifeng City is 1.174, show ing an increasing trend. Based on the range of change of GML index, Chifeng City can be classified into three types: Continuous improvement, fluctuating improvement and fluctuating decline. 3) Niujiayingzi, Guandongche, Zhaidamu, and Qiangangtai rural have the highest degree of technological progress.

Keywords:

Rural revitalization; Performance; EBM model; GML index; Spatio and temporal heterogeneity; Chifeng City

References

[1] Xu, Ch., Yang, G. (editors), 2021. Xiuan cun xing shi jiao xia Jiangsu bu tong xiang cun zhi li mo shi de ji xiao te zheng fenxi (Chinese) [Analysis of the performance characteristics of different rural governance models in Jiangsu from the perspective of rurality]. 2020/2021 China Urban Planning Annual Conference and 2021 China Urban Planning Academic Season; 2021 Sep 25; Chengdu, Sichuan. p. 1009-1018. DOI: https://doi.org/10.26914/c.cnkihy.2021.032071

[2] Zheng, F.H., Liu, Ch., 2023. Di fang zheng fu tui jin xiang cun zhen xing ji xiao ping jia: Ti xi yu shi zheng (Chinese) [Performance assessment of local governments in promoting rural revitalization: System and empirical evidence]. Journal of South China Agricultural University (Social Science Edition). 22(01), 86-96.

[3] Zeng, Zh.Zh., Zhang, J., Zhang, B., et al., 2019. Xiang cun jian she ping gu zhi biao ti xi yan jiu (Chinese) [Research on rural construction assessment index system]. Architect. 13(05), 78-84.

[4] Yang, H., 2018. Guan zhong di qu xin nong cun jian she ji xiao ping gu ji ke chi xu fa zhan mo shi yan jiu (Chinese) [Research on the performance assessment and sustainable development model of rural revitalization in Guanzhong region] [PhD thesis]. Xi’an: Xi’an University of Architecture and Technology.

[5] Tang, B., 2017. Di fang zheng fu sheng tai wen ming jian she ji xiao ping gu de ti xi gou jian yu ji zhi chuang xin yan jiu (Chinese) [Research on the system construction and mechanism innovation of local government performance assessment of ecological civilization construction] [PhD thesis]. Xiangtan: Xiangtan University.

[6] De Janvry, A., Sadoulet, E., Murgai, R., 2003. Rural development and rural policy. Handbook of Agricultural Economics. 10(2), 1593-1658. DOI: https://doi.org/10.1016/S1574-0072(02)10013-2

[7] Lynn, M., 2004. The return of community to rural human services? Rural Society. 14(3), 228-244. DOI: https://doi.org/10.5172/rsj.351.14.3.228

[8] Tovey, H., 2008. Introduction: Rural sustainable development in the knowledge society. Sociologia Ruralis. 10(48), 3-5. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2008.00460.x

[9] Borsdorf, A., Hidalgo, R., 2009. Searching for fresh air, tranquillity and rural culture in the mountains: A new lifestyle for Chileans? Die Erde. 140(3), 275-292.

[10] Huang, H., Yang, G.Q., Philip, M., et al., 2017. “Hou xiang cun cheng zhen hua” yu xiang cun zhen xing-dang dai de guo xiang cun gui hua tan suo ji dui zhong guo de q shi (Chinese) [“Post-rural urbanization” and rural revitalization—exploraten of contemporary German rural planning and inspiraten for China]. Urban Planning. 41(11), 111-119.

[11] Zhang, J., 2018. Xiang cun zhen xing xia xiang cun wen hua yi chan bao hu de “gujiu” yu “ weixin”—jian lun gai ge kai fang 40 nian xiang cun fa zhan zhi du jie du (Chinese) [The “old” and “new” of rural cultural heritage preservation under rural revitalization--and the interpretation of rural development system in the 40 years of reform and opening up]. Planner. 34(10), 26-31.

[12] Luo, Zh.D., Xiang, J.Y., 2019. Yi dong hu lian wang shi day xin xiang cun fa zhan yu xiang cun zhen xing lu xian (Chinese) [New rural development and rural revitalization path in the era of mobile internet]. Urban Planning. 43(10), 29-36.

[13] Fan, L.Y., Xu, X., Liu, Y.J., 2019. Xiang cun zhen xing bei jing xia su nan xiang cun sheng tai ying jian gui hua ce lue (Chinese) [Ecological camping planning strategy of rural rurals in southern Jiangsu in the context of rural revitalization]. Planner. 35(11), 24-31.

[14] Chen, Q.H., Liu, X., Huang, Z.H., et al., 2019. Gong tong di zao: Gao zhi liang xiang cun zhen xing zhi lu (Chinese) [Co-creation: The road to high-quality rural revitalization]. Urban Planning. 43(03), 67-74.

[15] Zhao, Y., Chen, Ch., Xu, Sh.Sh., 2020. Te se tian yuan xiang cun yin ling xia de xian yu xiang cun zhen xing lu jing tan xi-yi Jiangsu sheng Liyang shi wei li (Chinese) [Exploraten of the path of county rural revitalization led by the characteristic idyllic rural—Taking Liyang City, Jiangsu Province as an example]. Urban Planning. 44(11), 106-116.

[16] Kahng Byongkee. [Column] Balanced National Development and Rural Revitalization[J]. Review of Architecture and Building Science,2005,49(6).

[17] Irwin, E.G., Isserman, A.M., Kilkenny, M., et al., 2010. A century of research on rural development and regional issues. American Journal of Agricultural Economics. 92(2), 522-553.

[18] Rolínek, L., Cudlínová, E., Klufová, R., et al., 2015. Model strategy for village development in the Czech Republic. Journal of Central European Agriculture. 16(1). DOI: https://doi.org/10.5513/JCEA01/16.1.1556

[19] Zhang, L., 2016. Xiang cun huo hua: Dong ya xiang xun gui hua yu jian she de jing yan yin jian (Chinese) [Rural revitalization: Introductions for rural planning and development in East Asia]. Urban Planning International. 31(6), 1-7.

[20] Zhang, R.L., Yu, J.Zh., Cai, J., et al., 2020. Du shi jin jiao qu xiang cun zhen xing gui hua tan suo—quan yu tu di zong he zheng zhi bei jing xia Tonglu xiang cun zhen xing gui hua shi jian (Chinese) [Exploraten of rural revitalization planning in urban suburban areas—Practice of rural revitalization planning in Tonglu in the context of comprehensive land improvement in the whole area]. Urban Planning. 44(S1), 57-66.

[21] Da, X.J., Zuo, X.T., Ma, L., et al., 2021. Xiang cun zhen xing zhan lue shi shi dao xiang xia de Jiayuguan shi shi yu xiang cun jian she gui hua tan xi (Chinese) [Exploraten of rural construction planning in Jiayuguan city under the guidance of rural revitalization strategy implementation]. Planner. 37(18), 65-72.

[22] Hodge, I., Midmore, P., 2008. Models of rural development and approaches to analysis assessment and decision-making. Économie rurale. 3(7), 23-38. DOI: https://doi.org/10.4000/economierurale.406

[23] Nemes, G., 2005. Integrated rural development—The concept and its operation. New York: IEHAS Discussion Papers. DOI: https://doi.org/10.1080/01426398508706149

[24] Díez, M.A., Izquierdo, B., Malagón, E., 2016. Increasing the use of evaluation through participation: The experience of a rural sustainable development plan evaluation. Environmental Policy and Governance. 26(5), 366-376. DOI: https://doi.org/10.1002/eet.1711

[25] Ji, Zh.Q., 2018. Xing cun zhen xing zhan lue zhong nong cun ji ceng dang zu zhi ji xiao ping jia ti xi gou jian (Chinese) [Construction of performance assessment system of rural basic party organizations in rural revitalization strategy]. Party Politics Research. 10(4), 64-70. DOI: https://doi.org/10.13903/j.cnki.cn51-1575/d.2018.04.005

[26] Ma, X.J., 2019. Xing cun zhen xing jin cheng Hong wen hua zhi li ji xiao cha ju de shi zheng yan jiu—ji yu quan guo 60 ge cun zhuang de diao cha shu ju (Chinese) [An empirical study on the performance gap of cultural governance in the process of rural revitalization—based on the survey data of 60 rurals nationwide]. Journal of Henan Normal University (Philosophy and Social Science Edition). 46(6), 45-51. DOI: https://doi.org/10.16366/j.cnki.1000-2359.2019.06.007

[27] Wang, F.J., Lu, J.Zh., 2020. Ji yu ceng ci fen xi fa xia Shanxi sheng xiang zheng fu xiang cun zhen xing ji xiao fen xi-yi Xiaohaotu xiuang wei li (Chinese) [Analysis of rural revitalization performance of Shaanxi provincial township government based on hierarchical analysis—Taking Xiao Trench rabbit township as an example]. Inner Mongolia Statistics. 6(5), 44-46. DOI: https://doi.org/10.19454/j.cnki.cn15-1170/c.2020.05.015

[28] Yuan, Ch., Tang, H.Y., 2022. Ji yu xiang cun lv you fa zhan de xiang cun ji xiao yan jiu (Chinese) [Research on the performance of rural revitalization based on rural tourism development]. Business Economics. 7(3), 130-131, 145. DOI: https://doi.org/10.19905/j.cnki.syjj1982.2022.03.042

[29] Zhang, Q., Li, Sh.Q., 2022. Gong tong fu yu mu biao xia zhong guo xiang cun zhen xing ping jia zhi biao ti xi gou jian (Chinese) [Construction of the evaluation index system of China’s rural revitalization under the goal of common prosperity]. Gansu Social Science. (5), 25-34. DOI: https://doi.org/10.15891/j.cnki.cn62-1093/c.2022.05.004

[30] Yang, X., 2023. Zhongguo xiang cun zhen xing zong he zhi shu ping jia zhi biao ti xi de gou jian yu ying yong (Chinese) [Construction and application of the evaluation index system of comprehensive index for rural revitalization in China]. Regional Economic Review. (1), 54-65. DOI: https://doi.org/10.14017/j.cnki.2095-5766.2023.0004

[31] Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E., 1981. Assessing program and managerial efficiency: An application of data envelopment analysis to program follow through. Management Science. 27(6), 668-697.

[32] Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E., 1981. Evaluating program and managerial efficiency: An application of data envelopment analysis to program follow through. Management Seienee. 27(6), 607-730.

[33] Bulletin of the Standing Committee of the National People’s Congress of the People’s Republic of China, 2021. Zhong hua ren min gong he guo xiang cun zhen xing cu jin fa (Chinese) [Law of the People’s Republic of China on Promoting Rural Revitalization] [Internet]. (04), 676-685. Available from: https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?=3uoqIhG8C44YLTlOAiTRKibYlV5Vjs7ivZFUTjN1a3juL7iIK-XrzEbmbgjpO-aig8Ggu5tet-xBDM6a_bMOKbhY9qMh6GFS&uniplatform=NZKPT

[34] Cobb, C.W., Douglas, P.H., 1928. A theory of production. The American Economic Review. 18(1).

[35] Song, L.T., Bai, Y.X., 2022. Xiang cun zhen xing shui ping ping jia zhi biao ti xi gou jian yu qu yu cha xi fen jie (Chinese) [Construction of the evaluation index system of rural revitalization level and decomposition of regional differences]. Statistics and Decision Making. 38(24), 17-21.

[36] Wang, Y.H., Yang, Sh.Y., Zhang, Y.L., et al., 2022. Xiang cun zhen xing ji xiao kao he zhi biao ti xi wen xian zong shu (Chinese) [Literature review on performance assessment index system for rural revitalization]. Anhui Agricultural Science. 50(21), 18-21.

[37] Wu, R.L., 2023. Sheng yu xiang cun zhen xing fa zhan shui ping ce du ji kong jian ji ju te zheng fen xi (Chinese) [Measurement of development level of provincial rural revitalization and analysis of spatio clustering characteristics]. Statistics and Decision Making. 39(04), 59-64. DOI: https://doi.org/10.13546/j.cnki.tjyjc.2023.04.010

[38] Li, Ch.L., Li, H.R., Zhou, M.X., 2022. Xiang cun zhen xing ping jia zhi biao ti xi gou jian ji shi zheng (Chinese) [Construction and empirical evidence of rural revitalization evaluation index system]. Statistics and Decision Making. 38(22), 66-70. DOI: https://doi.org/10.13546/j.cnki.tjyjc.2022.22.013

Downloads

How to Cite

Li, J., Li, J., & Zhang, P. (2023). Spatio-temporal Heterogeneity in the Performance of Rural Revitalization in Chifeng City of China: Based on a Range-wide EBM-GML Model. Journal of Geographical Research, 6(2), 15–33. https://doi.org/10.30564/jgr.v6i2.5524

Issue

Article Type

Article